Zadania realizowane przez Dział Rehabilitacji Społecznej

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz udzielanie informacji w tych zakresach,
 2. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących utworzenia i zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 4. Przeprowadzanie kontroli działalności warsztatów terapii zajęciowej pod względem:
  1. Prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
  2. Ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań,
  3. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
  4. Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
  5. Zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
  6. Zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
  7. Prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,
 5. Przygotowywanie projektów umów związanych z dofinansowaniem zadań ze środków PFRON,
 6. Przygotowywanie dyspozycji związanych z rozliczeniem udzielonego dofinansowania ze środków PFRON,
 7. Opracowanie i realizacja „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w 2021 roku

 • Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim