Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w 2024 roku

 • Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim

System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił mieszkańcom Powiatu Lubińskiego składanie wniosków elektronicznie w Systemie SOW.

Wnioski obejmują dofinansowanie:

– uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

– usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Dostęp do systemu jest nieodpłatny.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 76-847-96-86.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW, a także do kontaktu z bezpłatną infolinia pod numerem 800 889 777

Zadania realizowane przez Dział Rehabilitacji Społecznej

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz udzielanie informacji w tych zakresach,
 2. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących utworzenia i zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 4. Przeprowadzanie kontroli działalności warsztatów terapii zajęciowej pod względem:
  1. Prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
  2. Ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań,
  3. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
  4. Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
  5. Zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
  6. Zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
  7. Prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,
 5. Przygotowywanie projektów umów związanych z dofinansowaniem zadań ze środków PFRON,
 6. Przygotowywanie dyspozycji związanych z rozliczeniem udzielonego dofinansowania ze środków PFRON,
 7. Opracowanie i realizacja „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”.