Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Dokumenty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:


Terminy składania wniosków w roku 2019:

MODUŁ II – I półrocze – do dnia 31 marca 2019 r.

MODUŁ II – II półrocze – do dnia 10 października 2019 r.

MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

______________________________________________________________

WNIOSKI DO POBRANIA – MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 7 – oświadczenie potwierdzające własność samochodu

Załącznik nr 8 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuch, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego

Załącznik nr 7 – oświadczenie dotyczące posiadanego samochodu

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 7 – oświadczenie potwierdzające własność samochodu

Załącznik nr 8 – oświadczenie dotyczące posiadanego samochodu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6A – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu ruchu

Załącznik nr 6B – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 3 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 4 – oświadczenie pełnomocnika

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 7 – dziecko oświadczenie dotyczące trudności w komunikowaniu się

Załącznik nr 7 – oświadczenie dotyczące trudności w komunikowaniu się

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik Nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 3 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 4 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy

Wzór C3_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wzór C4-K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Wzór C4_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – zaświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wniosek – Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek na rzecz podopiecznego

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Wniosek P – Wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Załącznik nr 2 – oświadczenie o udziale własnym

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika

______________________________________________________________

WNIOSKI DO POBRANIA – MODUŁ II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wniosek MODUŁ II

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie dotyczące zmiany danych we wniosku

Załącznik nr 5 – Oświadczenie pełnomocnika

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie wydane przez pracodawcę

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego