Proces usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze

Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą przyznaje się pomoc:

 • na kontynuowanie nauki,

 • na usamodzielnienie,

 • na zagospodarowanie,

 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,

 • w uzyskaniu zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

 • roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej:

 • wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

 • wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł.

W przypadku, gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1 200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI:

Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego. Pomoc, o której mowa przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole,

 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,

 • w uczelni,

 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.


Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie dotychczasowych przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. przed 01.01.2012 r. opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wychowankom można udzielić:

 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie,

 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – pomoc, o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 roku życia.

 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

 • w uzyskaniu zatrudnienia

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sądu co najmniej rok.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki przysługuje osobie:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,

 • w rodzinie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.


Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie;

 • pieniężną na kontynuowanie nauki;

 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

 • w uzyskaniu zatrudnienia;

 • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Warunkiem uzyskania pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej i spełnia inne warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.  z 2012 r. poz. 954), wynosi 30% podstawy miesięcznie (kwota podstawy 1.722,00 zł).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,

 • w rodzinie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 roku życia.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych,

 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych,

 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,

 • w rodzinie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;

 • niezbędne urządzenia domowe;

 • pomoce naukowe;

 • sprzęt rehabilitacyjny;

 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia;


Szczegółowych informacji udziela

Pani Justyna Miter, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubinie, ul. Składowa 3,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

tel. 76 847 96 92