Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, status społeczny!

Przemoc w rodzinie określona jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390). Ilekroć mowa o „przemocy w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

  1. przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień;
  2. przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u osoby jej doznającej, obniżenie poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych;
  3. przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez osobę pokrzywdzoną zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc;
  4. przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia osoby pokrzywdzonej od osoby stosującej przemoc;
  5. zaniedbanie – polegające na niezaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i fizycznych, najczęściej osób dorosłych wobec dzieci. Niejednokrotnie wyraża się ono w odrzuceniu emocjonalnym dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem i problemami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
w trosce o osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej,
które doświadczyły przemocy w rodzinie

uprzejmie informuje, iż w siedzibie Powiatowego Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie udzielane jest bezpłatne specjalistyczne poradnictwo:

  • psychologiczne, poniedziałki w godz. 11:00-14:00;
  • prawne, wtorki, czwartki w godz. 13:30-15:30;
  • socjalne, od poniedziałku do piątku w godz 7:30-15:30.

W sytuacjach nagłych, kryzysowych istnieje możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

Powiat Lubiński zapewnia również schronienie kobietom z dziećmi pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „Monar” Dom Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. A. Mickiewicza 38, 59-330 Ścinawa.


Osoby znajdujące się w kryzysie, rodziny doświadczające przemocy proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 bądź pod numerem telefonu 76 847 96 91.

Osoba do kontaktu: Justyna Miter, pracownik socjalny, od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30, tel. 76 847 96 92.