Zapytanie ofertowe Nr 1/BP/2020 świadczenie usług asystenckich dla mieszkańców mieszkania chronionego wspieranego (wspomaganego) w ramach realizacji projektu „Bezpieczna przystań”.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Warunki realizacji zamówienia (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Wykaz osób (wersja edytowalna)


> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty