Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim we współpracy ze Starostą Powiatu Lubińskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Główny cel projektu:

Wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Cel szczegółowy projektu:

Wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią;
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 406 223 zł, pozostałą część
w wysokości 1 940 980 zł stanowią środki współfinansowania krajowego. Wartość projektu ogółem wynosi 12 347 203 zł.