Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Inwestuję w swoją przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu lubińskiego w wieku 15-65 lat, nieaktywnych i biernych zawodowo będących osobami niepełnosprawnymi, wychowankami pieczy zastępczej oraz osobami usamodzielnianymi, które opuściły pieczę zastępczą. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa od 3 do 14 września 2018 roku.

Celem głównym projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez:

  • integrację społeczną uczestników projektu,
  • podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestników projektu,
  • zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez sfinansowanie indywidualnie dobranych kursów i szkoleń – uczestnikom kursów i szkoleń zawodowych będą wypłacane stypendia szkoleniowe,
  • wsparcie w wypełnianiu ról społecznych uczestników projektu.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego na spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. projekcie. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są pod numerem telefonu: 76 847 96 91 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.