„Bezpieczna przystań”

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet 9. Włączenie Społeczne;

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych;

Wartość projektu:

940 225,00 zł

Kwota dofinansowania – 891 925,00 zł

Wkład własny – 48 300,00 zł

Okres realizacji projektu:

01/05/2019 – 30/04/2022

Cel projektu:

Celem projektu „Bezpieczna przystań” jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych wychowanków opuszczających piecze oraz osób niepełnosprawnych poprzez realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych treningowych oraz wspieranych.

Formy wsparcia:

  • utworzenie mieszkania chronionego treningowego oraz mieszkania wspieranego,
  • zapewnienie usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu, w tym usług asystenckich,
  • zapewnienie usług wspierających aktywność osób w mieszkaniu, w tym treningów samodzielności, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz integracja osób ze społecznością lokalną,

Wsparcie w projekcie kierowane jest do:

  • osób opuszczających pieczę zastępczą
    osób niepełnosprawnych

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 15 osób.

  • min. 9 osób opuszczających pieczę zastępczą
  • min. 6 osób niepełnosprawnych