W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie planuje przystąpić do realizacji kolejnej edycji ww. Programu.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresaci Programu

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystencji osobistej finansowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wskaże dokładny termin rozpoczęcia naboru dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w edycji 2024 (zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i kandydaci na asystenta) proszeni są o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30 pod numerem telefonu 76-847-96-91(86) lub e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź osobiście.