Z oferty mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Powiatu Lubińskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Co to jest mieszkanie chronione wspierane?

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami pod opieką specjalistów przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Dla kogo?

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Na jaką pomoc mogę liczyć?

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się nie tylko możliwości bytowe, ale także usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w szczególności w zakresie:

  • samoobsługi,
  • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
  • efektywnego zarządzania czasem,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • załatwiania spraw urzędowy, w tym pomoc w znalezieniu zatrudnienia i polepszenia warunków mieszkaniowych,
  • uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych określa Uchwała Rady Powiatu Lubińskiego nr LII/393/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie