Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ponownie zaprasza do składania ofert na zadanie:

Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021”

I. Osoby uprawnione do składania ofert:

Dwuosobowy zespół trenerski

II. Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna

III. Miejsce wykonywania zleconych czynności:

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

IV. Termin wykonywania zleconych czynności:

Maj – Listopad 2021 r.

V. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

 1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja lub praca socjalna, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VI. Superwizje:

Prowadzący zobowiązani będą do udziału w grupowych superwizjach (uwzględniane będą zaświadczenia o superwizji zrealizowanej u superwizora konkretnej szkoły psychoterapeutycznej, jeżeli prowadzący oddziaływania z takiej korzysta) oraz do przedkładania zaświadczeń potwierdzających takie uczestnictwo wraz ze wskazanym wymiarem czasowym.

VII. Inne wymagania:

 1. przedłożenie przed rozpoczęciem zajęć korekcyjno-edukacyjnych szczegółowej tematyki spotkań;
 2. tematyka spotkań powinna obejmować 60 godzin zajęć grupowych;
 3. zajęcia grupowe winny być poprzedzone konsultacjami indywidualnymi służącymi m.in. rozpoznaniu sytuacji osoby i wprowadzeniu do zajęć grupowych; spotkania indywidualne mogą być realizowane również pomiędzy spotkaniami grupowymi; spotkania indywidualne powinny obejmować 10 godzin.

VIII. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie m.in.:

 1. współudział w procesie rekrutacji do programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 2. realizacja opracowanej tematyki zajęć;
 3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji uczestników programu;
 4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U nr 50 poz.259);
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 4. kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 5. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. oferta cenowa obejmująca całość realizacji programu;
 7. tematyka zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ); oświadczenie o przekazaniu danych dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do podanych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie podanych danych.

X. Sposób i terminy składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór trenera do realizacji w roku 2021 programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 lub droga pocztowa w terminie do 19 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Oferty niekompletne i składane po terminie nie będą rozpatrywane.