Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Rozszerzono grupę osób niepełnosprawnych, które mogą otrzymać wsparcie. Poza dotychczasowymi Beneficjentami wsparcie uzyskać mogą także:

  1. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Istotne znaczenie mają wprowadzone do kierunków brzegowych postanowienia, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu, co umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r.

Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu.

Przypominamy, że w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym …” wsparcie udzielane jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówkach wskazanych w programie.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON wynosi:

  • 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.

Uwaga: Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Osoby będące adresatami programu zachęcamy do składania wniosków do PCPR w Lubinie do dnia 4 września 2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (System SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. Systemu dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 76-847-96-86.

Fundusz ułatwił osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach Programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.