Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyłącza się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Osoby doznające przemocy, ich najbliższych, świadków przemocy zapraszamy do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Zachęcamy do odwiedzenia, skorzystania z pomocy i wsparcia oferowanego przez Ośrodek nie tylko w trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, ale również i po jego zakończeniu.

W Ośrodku pomoc jest nieodpłatna i oferowana poprzez:

Poradnictwo specjalistyczne:

 • psychologiczne – w poniedziałki w godz. 10.00-13.00 i piątki w godz.12.00-15.00
 • Punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi w piątek w godz. 12.00-15.00
 • prawne – we wtorki i czwartki w godz. 13.30-15.30
 • socjalne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • terapeutyczne i pedagogiczne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie grupowe:

 • grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców

Oferowane formy pomocy zarówno indywidualne, jak i grupowe dostosowane są do potrzebujących i ich sytuacji.

Pokrzywdzeni przestępstwem, osoby które znalazły się w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu, mogą skontaktować się bezpośrednio w siedzibie OIK PCPR Lubin ul. Składowa 3, telefonicznie nr 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl .

Przypominamy:

Osoba doznająca przemocy w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osobą fizyczną, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

(art. 115 § 11 Kodeksu karnego [K.K], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985r. deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyćwładzy, pkt A[ONZ 85], art 47 Konstytucji RP, art.49 i art.51 § 2 kodeksu postępowania karnego [k.p.k]).

Osoba doznająca przemocy ma prawo do:

 • pomocy,
 • godności,
 • wolności od wtórnej wiktymizacji,
 • dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
 • mediacji i pojednania ze sprawcą,
 • do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art.2 Konstytucji RP, art.2 § 1 [k.p.k])

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą dodatkowo uzyskać wsparcie także oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Lista takich ośrodków dostępna jest pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwości.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Zapewniamy pełną dyskrecje oraz fachową pomoc.

Nie bądź sam z problemem. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń.