Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie uprzejmie informuje, iż przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzonej w okresie od 1 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

W ramach Kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiona zostanie „Strefa edukacyjna – Razem przeciwko przemocy”, w zakresie której zaplanowano następujące działania:

a) Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów:

 • – psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00;
 • – prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13:30 do 15:30;
 • – pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W ramach prowadzonej ww. Kampanii w dniach 7 i 14 listopada 2019 r. dyżur specjalistów odbywa się w godzinach od 8:00 do 18:00. Poradnictwo i wsparcie udzielane przez ww. specjalistów prowadzone będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

b) Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, których celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z przemocą, w tym z przemocą rówieśniczą.

 • – Schemat warsztatów jest formą zajęć psychoedukacyjnych z wykorzystaniem aktywnych technik uczenia się.
 • – Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych (grupa 7 – 12 lat oraz 13 – 18 lat).
 • – Przewidywana liczba uczestników warsztatów – łącznie 30 osób (dwie grupy po 15 osób).

Terminy oraz godziny zajęć dostosowane zostaną do potrzeb uczestników / grupy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

c) Warsztaty umiejętności wychowawczych

Zajęcia skierowane są w szczególności do:

 • – osób, które postanowieniem sądu są zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych,
 • – osób które, posiadają ograniczoną władzę rodzicielską,
 • – osób, które posiadają ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • – rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, który podejmując działania prewencyjne pomaga rodzinie w zachowaniu jej integralności, stabilności życiowej oraz przeciwdziała konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Udział w zajęciach umożliwi m.in.: nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznych metod wychowawczych, rozwijanie umiejętności wytaczania dziecku granic, zasad wzajemnej komunikacji w rodzinie oraz naukę rozwiązywania problemów wychowawczych.

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych prowadzone są przez psychologa w co drugi poniedziałek miesiąca w godz. od 10:00 do 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

d) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, które zgłoszą się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje oraz osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym wobec dzieci i młodzieży.

e) Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Zajęcia skierowane do kobiet, które spotykają się z przemocą m.in. fizyczną, psychiczną bądź seksualną w środowisku rodzinnym.

Celem zajęć jest stworzenie każdej uczestniczce możliwości do:

 • – wymiany i podzielenia się własnymi doświadczeniami,
 • – uzyskania wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,
 • – odnalezienia swoich mocnych stron,
 • – zrozumienia siebie oraz własnych potrzeb,
 • – znalezienia sposobu na zmianę swojej sytuacji życiowej,
 • – wspólnego wypracowania rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

W grupie wsparcia bierze udział psycholog, terapeuta. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne. Grupa ma charakter otwarty. Do grupy można dołączyć w każdym, dowolnym momencie.

Terminy oraz godziny spotkań zostaną dostosowane do potrzeb uczestniczek/grupy. Spotkania będą się odbywać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 76 847 96 91, drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl, interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Składowej 3 w Lubinie.