Jesteś pokrzywdzony przestępstwem, co robić?”

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyłącza się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Osoby doznające przemocy, ich najbliższych, świadków przemocy zapraszamy do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

W dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się konsultacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, których udzielać będą specjaliści: prawnik, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta.

Zachęcamy do odwiedzenia, skorzystania z pomocy i wsparcia oferowanego przez Ośrodek nie tylko w trakcie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, ale również i po jego zakończeniu.

W Ośrodku pomoc jest nieodpłatna i oferowana poprzez:

Poradnictwo specjalistyczne:

 • psychologiczne – w piątki w godz.12.00-15.00Punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • terapeutyczne i pedagogiczne – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 • prawne – we wtorki i czwartki w godz. 13.30-15.30
 • socjalne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie grupowe:

 • grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • grupy edukacji i wsparcia dla rodziców
 • grupy edukacji i wsparcia dla osób z problemem uzależnień

Oferowane formy pomocy zarówno indywidualne, jak i grupowe dostosowane są do potrzebujących i ich sytuacji.

Pokrzywdzeni przestępstwem, osoby które znalazły się w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu, mogą skontaktować się bezpośrednio w siedzibie OIK PCPR Lubin ul. Składowa 3, telefonicznie nr 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl .

Przypominamy:

Osoba doznająca przemocy w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osobą fizyczną, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

(art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia O ONZ z 29 XI 1985r. Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, pkt A[ONZ 85], art 47 Konstytucji RP, art.49 i art.51 § 2 kodeksu postępowania karnego [k.p.k]).

Osoba doznająca przemocy ma prawo do:

 • pomocy,

 • godności,

 • wolności od wtórnej wiktymizacji,

 • dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

 • mediacji i pojednania ze sprawcą,

 • do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art.2 Konstytucji RP, art.2 § 1 [k.p.k])

  Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą dodatkowo uzyskać wsparcie od podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:www.ms.gov.pl

(https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/)

Zapewniamy pełną dyskrecje oraz fachową pomoc.

Nie bądź sam z problemem. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń.