Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało szkolenie dla kadr pomocy społecznej w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, które odbyło się w dniu 19 września 2017 r. Jak wyjaśnia Alina Tarczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej podczas wykonywania przez nich obowiązków zawodowych w terenie. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Lubińskiego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tj. funkcjonariusz Wydziału Prewencji, psycholog policyjny oraz negocjator policyjny. Szkolenie składało się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Na zajęciach praktycznych pracownicy poznali i przećwiczyli wybrane elementy z zakresu samoobrony, natomiast w części teoretycznej zostali zapoznani ze sposobami prowadzenia rozmów oraz negocjacji z trudnymi klientami w sytuacjach kryzysowych.

Zarówno pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej, jak i koordynatorzy PCPR w Lubinie przyznali, że w pracy często zdarzają im się sytuacje mogące zagrażać ich zdrowiu bądź życiu. Wśród najczęstszych zagrożeń pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie wymieniają agresywne zachowania ze strony klientów, uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych, a nie rzadko także różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne. Koordynatorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zwracają uwagę, iż podczas pracy z trudnymi klientami, starają się ich uspokajać, załagadzać sytuacje konfliktowe oraz uświadamiać im konsekwencje ich zachowań. Przyznają jednak, że w sytuacjach potencjalnego zagrożenia własnego zdrowia czy nawet życia nie łatwo jest zachować spokój.

Pracownicy pomocy społecznej, zapytani o to, czego oczekują od szkolących zgodnie odpowiedzieli, że przede wszystkim zależy im na poznaniu wybranych technik samoobrony, ale także sposobów panowania nad stresem w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Mają nadzieję, że udział w takim szkoleniu przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.